แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการฉีดและรับวัคซีนโควิด-19
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้ตัวเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา